Subway

Welcome to the Subway Quiz! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
香烤牛肉 (xiāng kǎo niúròu)

经典培根 (jīngdiǎn péigēn)

川香麻辣鸡 (chuān xiāng málà jī)

西式火腿 (xīshì huǒtuǐ)

黑胡椒厚切牛排 (hēi hújiāo hòu qiè niúpái)

照烧鸡 (zhào shāo jī)

金枪鱼 (jīnqiāngyú)

火鸡胸 (huǒ jīxiōng)

意式萨拉米贝贝罗尼 (yì shì sà lā mǐ bèi bèi luō ní)

肉香满溢 (ròu xiāng mǎn yì)